Доступні курси

Економічна діагностика є освітньою компонентою для магістрів 1 курсу освітньої програми "Економіка будівельного підприємства". Курс складається з 32 лекцій та 32 практичних занять, курсової роботи та іспиту.

Курс орієнтовано на здобувачів вищої освіти рівня "Бакалавр" 2 курсу  галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

             В 2020-2021 навчальному році 1 семестр цей курс проходять студенти групи МО  та М 2 курс  Посилання для дистанційних занять онлайн згідно розкладу:              https://meet.google.com/hsb-jvhd-xkn

         Вивчення курсу є актуальним в сучасних економічних умовах, так як дослідження проблем економіки праці засновано на уявленнях про функціонування та ефективності праці, формуванні та регулюванні трудового потенціалу, а також на аналізі реальних економічних і соціальних процесів, що відбуваються в сфері праці в умовах розвитку ринкових відносин в українській економіці. Набуті знання нададуть можливість орієнтуватись у сфері соціально-трудових відносит, розуміти та використовувати основні поняття економіки праці.


Курс призначено для магістрів ПЦБ та АБІ 2020/2021н.р.

Лекції - 16 годин

Практичні заняття 16 годин.

Курс містить лекційні матеріали, тести та практичні завдання для розрахунку. 

              Курс орієнтовано на здобувачів вищої освіти рівня "Бакалавр" 2 курсу  галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

             В 2021-2022 навчальному році 1 семестр цей курс проходять студенти груп ЕП 265.   Посилання для дистанційних занять онлайн згідно розкладу:              https://meet.google.com/hsb-jvhd-xkn

         Вивчення курсу є актуальним в сучасних економічних умовах, так як дослідження проблем економіки праці засновано на уявленнях про функціонування та ефективності праці, формуванні та регулюванні трудового потенціалу, а також на аналізі реальних економічних і соціальних процесів, що відбуваються в сфері праці в умовах розвитку ринкових відносин в українській економіці. Набуті знання нададуть можливість орієнтуватись у сфері соціально-трудових відносит, розуміти та використовувати основні поняття економіки праці.

Дисципліна "Управління потенціалом підприємства" призначена для студентів напряму 07 "Управління та адміністрування". Згідно ОПП  передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.

Дисципліна "Потенціал і розвиток підприємства" вивчається студентами денної форми навчання 3 курсу (ЕП 363). Містить лекційні матеріали, надані окремими файлами; завдання до виконання індивідуальної роботи та тестові завдання для проходження певної форми контролю згідно освітньої програми.


Для здобувачів вищої освіти ступеню "бакалавр", які навчаються за НП "Економіка будівельного підприємства" та "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" на 3-му курсі (ЕП 3 курс)

Новітні аспекти економіки підприємства надають можливість магістрам НП "Економіка будівельного підприємства" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ознайомитися з сучасними тенденціями та заходами, що впроваджуються на підприємстві з метою підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності продукції, товарів, послуг.

Практичні заняття курсу.


Основною метою вивчення дисципліни «Економіка нерухомості» є формування уявлень про тенденції становлення, функціонування і розвитку ринку нерухомості, його особливості у трансформаційній економіці, опанування основами ефективного управління нерухомістю та формування системи теоретичних знань, прикладних умінь і навичок щодо практики оцінювання нерухомості.


Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності 075 "Маркетинг"

Дисципліна для студентів 3 курсу Мк

Курс призначений для 4 курсу бакалаврів спеціальності ІСТ.

За курсом передбачено 24 години лекційних занять та 16 годин практичних занять, 2 РГР та залік.

Курс призначений для напрямку ЗФУП

Курс призначений для 4 курсу бакалаврів спеціальності ІСТ.

За курсом передбачено 24 години лекційних занять та 16 годин практичних занять, 2 РГР та залік.

Курс призначений для 4 курсу спеціальності 075 "Маркетинг"

Мета курсу «Державне та регіональне управління» полягає у формуванні у студентів сучасного мислення і досвіду в сфері управління на національному та регіональному рівнях; надбанні навичок і компетенцій, необхідних для виконання завдань професійної управлінської діяльності, а також участі у виконанні функцій органів державної влади та місцевого самоврядування.

Курс для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Метою дисципліни єформування системи знань про предмет і суть ризик-менеджменту, його місце в діяльності підприємства і вироблення практичних навичок аналізу ризиків на будівельному підприємстві, розуміння можливостей ризик менеджменту для підвищення ефективності бізнесу.


Метою дисципліни «Оцінка ефективності інвестиційних проектів в будівництві» є прийняття інвестиційних рішень як відносно окремих проектів, так і для цілого підприємства за допомогою використання комп’ютерних засобів

Метою дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» є формування у студентів комплексної системи знань щодо технології прийняття рішень, та основ сучасної економічної ризикології,  а також практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику

Метою дисципліни «Екологічні фактори в інвестиційній діяльності» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в галузі організації та фінансування інвестиційної діяльності природоохоронної спрямованості.

Метою дисципліни є оволодіння системою знань із технології бізнес-планування з метою ефективного планування діяльності будівельної організації в умовах ринкових відносин.


Предметом вивчення дисципліни є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання. Методологія і методика проведення аудиту.


Метою вивчення дисципліни «Облік і аудит» є формування теоретичних знань з організації, методології та методик бухгалтерського обліку, фінансової (бухгалтерської) звітності, аудиту, формування практичних навичок використовувати облікову та звітну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З   теоретичними і прикладними знаннями в сфері бухгалтерського обліку, що дає базові поняття про інформаційну систему підприємства, основні принципи реєстрації фактів господарської діяльності, розкриває методи бухгалтерського обліку та його елементів (рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис, документація, оцінка, калькуляція, бухгалтерський баланс, інвентаризація).


Метою дисципліни «Економічний аналіз» є засвоєння знань щодо загальних принципів економічного аналізу, системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів та методів.


Метою освітнього компонента Управління проектами є формування у майбутніх спеціалістів професійних компетентностей: здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливістьздатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; здатність продемонструвати розуміння питань використання спеціалізованої літератури та інших джерел інформації


У здобувачів формуються диференцйовані знання та вміння з менеджменту у сфері регулювання містобудівної діяльності; формування та реалізації стратегічних цілей та завдань в контексті концепції industry 4.0; диджиталізації РМД; механізм взаємодії суб`єктів та об`єктів у сфері РМД; бенчмаркінг у сфері РМД; інші питання.

Курс для архітекторів другого (магістерського) рівня.


Мета курсової роботи - формування практичних навичок щодо добору та розміщення персоналу, його оцінювання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації, діагностування організаційної культури.

Для здобувачів освітньої програми 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня


Робочі документи науково - методичної комісії Інституту бізнесу та інформаційних технологій, Стандарти вищої освіти для освітніх програм БІТ.

Мета курсу - формування професійних компетентностей: здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту; здатність встановлювати цінності, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

Курс для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми "Менеджмент і адміністрування"


Методичні нотатки до написання випускних робіт здобувачів освтіньої програми Менеджмент. Зразки бланків завдань, анотацій, презентацій випускних робіт. 


Навчальна компонента освітньої програми "Менеджмент і адміністрування" для здобувачів другого (магістерського) рівня.

Ідея курсу - розробка та формулювання стратегії як проекту.


Мета курсових досліджень - формування управлінського мислення та професійних компетенцій в галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень


Методичні рекомендації до професійних практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм галузі 07 Управління та адміністрування


Мета курсу - формування професійних компетентностей:

здатність визначати та описувати характеристики міжнародних корпорацій; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність управляти міжнародною організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
Мета курсу - формування професійних компетенцій:

здатність управляти будівельною організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність планувати діяльність будівельних організації та управляти часом; здатність аналізувати й структурувати проблеми будівельних організацій, формувати обґрунтовані рішення.


Мета курсу - формування професійних компетентностей: 

здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації; здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; здатність установлювати зв’язок між результатами діяльності будівельної організації та продуктивністю її персоналу.Мета курсу - формування професійних компетентностей: 

здатність визначати та описувати характеристики організації; вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; здатність забезпечувати ефективні організаційні відносини між цілісними утвореннями та їх структурними складовими, а також процеси і дії організуючої та дезорганізуючої спрямованості.


Мета курсу - формування професійних компетентностей:
здатність визначати перспективи розвитку організації; здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обгрунтовані рішення. Обов'язковий компонент для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми "Міське будівництво та господарство"

Опрацювання практичних аспектів менеджметнуі маркетингу

Освітній компонент для здобувачів другого (магістерського) рівня ОП 073 Менеджмент і адміністрування

Для студентів 4 курсу спеціальності "Менеджмент" 

ОП "Менеджмент"

Курс призначений для студентів 4 курсу освітнього ступеня Бакалавр, спеціальності 073 Менеджмент

ОП Менеджмент

лекції для студентів 2 курсу  спеціальностей "Економіка будівельного підприємства", "Маркетинг"

Навчальний курс „Економіка галузі” вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», та відповідно до компетенцій Освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво».

Містить: Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуального завдання; тестові завдання.


Цей курс надає уявлення про сучасні методи фотограмметрії для вирішення різних завдань топографо-геодезичного виробництва. Наведені технології формування проекту фототриангуляції, побудови цифрової моделі рельєфу (ЦМР) і матриці висот (МВ), монтажу ортофотоплану, розрахунки точності фотограмметричних робіт в цифровій фотограмметричній системі (ЦФС) PHOTOMOD

Предметом вивчення дисципліни є закономірності організації землевпорядного виробництва, фактори, функції, методи та моделі управління землевпорядним виробництвом.


Предметом вивчення дисципліни є організація системи землекористування адміністративно-територіальних утворень.


Предметом вивчення дисципліни є здатність до  розробки проектної землевпорядної документації що стосується  вдосконалення раціонального використання та охорони земель.


Предметом вивчення дисципліни є території населених пунктів, їх містобудівна організація, територіальне планування.

Предметом вивчення дисципліни є реалізація заходів передбачених змістовним складом проектів із землеустрою.


Предметом вивчення дисципліни є основні положення землевпорядкування та кадастру, які випливають з Конституції України, Земельного Кодексу, Закону України «Про землеустрій», законодавчих актів щодо раціонального використання й охорони земель.


Предметом вивчення дисципліни є державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.


Реалізація властивостей нерухомості у ринкових умовах


Предметом вивчення дисципліни є базові принципи побудови і функціонування глобальних супутникових систем позиціонування GPS і ГЛОНАСС, режимів їх роботи й методів вимірів, факторів, що впливають на точність вимірів, і формування практичних навичок з визначення координат й різниць координат наземних пунктів сучасними приладами супутникової геодезії.


Предметом вивчення дисципліни є  методи проектування, проведення та обробки супутникових вимірювань

Предметом вивчення дисципліни є параметри фігури Землі, її зовнішнього гравітаційного поля.


Предметом вивчення дисципліни є:

− фігура і розміри Землі та земного еліпсоїда;

- системи координат;

− топографічні плани і карти та способи розв’язування інженерних задач на топографічних планах і картах;

- загальні відомості про елементи теорії похибок відповідно до оцінки точності геодезичних вимірювань;

− методи кутових, лінійних та висотних вимірювань;

− геодезичні прилади, які застосовуються для геодезичних вимірювань;

− методи і технологія виконання топографічних знімань

Предметом вивчення дисципліни є загальні відомості та поняття про:

фігуру і розміри Землі та земного еліпсоїда;

- системи координат;

топографічні плани і карти та способи розв’язування інженерних задач на топографічних планах і картах;

- елементи теорії похибок відповідно до оцінки точності геодезичних вимірювань;

− методи кутових, лінійних та висотних вимірювань;

− геодезичні прилади, які застосовуються для геодезичних вимірювань;

− методи і технологія виконання топографічних знімань;


Геологія і геоморфологія – одна з фундаментальних природничих наук, що вивчає будову та рельєф Землі як один з компонентів ПТК.

Метою дисципліни є – набуття студентами необхідних теоретичних знань про будову, рельєф земної поверхні, його морфологію, походження, вік, динаміку, а також про геоморфологічні процеси, їхній механізм, закономірності поширення і вплив на інші складники довкілля. Сформувати системні погляди про місце і роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у функціонуванні географічної оболонки. Закласти основи розуміння практичного значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів.

Картографія - це дисципліна,  метою якої є  формування у майбутніх спеціалістів основних знань та умінь картографічних методів складання карт (великомасштабних) з тематики землеустрою та кадастру земель області, району й окремого господарства.

Предметом вивчення дисципліни є методи фотограмметрії, які лежать в основі складання сучасних карт, а також в основі отримання топографічної інформації для створення карт та геоінформаційних систем.

Предметом вивчення дисципліни є обробка геодезичних вимірів за допомогою прикладних програм, які використовують у геодезії та землевпорядному виробництві

Предметом вивчення дисципліни є бази даних, їх джерела та моделі, особливості управління та збереження у середовищі геоінформаційних програм та геоінформаційних системах різного рівня організації та функціонування.

Інженерна (прикладна) геодезія - один з основних напрямів сучасної геодезії. Вона вивчає методи геодезичних робіт, виконуваних при вишукуваннях, проектуванні, будівництві і експлуатації різних будівель і споруд, а також раціональному використанні і охороні природних ресурсів.

Інженерно-технічна прикладна дисципліна, яка вивчає теорію і устрій геодезичних приладів, а також елементи їх конструювання, виготовлення, юстування і дослідження.

Математична обробка геодезичних вимірів - дисципліна, що вивчає математичні методи обробки результатів вимірів з метою отримання надійних кількісних і якісних характеристик


Сучасна геодезія - це багатогранна наука, яка:

 вивчає фігуру і гравітаційне поле Землі і планет Сонячної системи;

 займається вимірюваннями на земній поверхні з метою складання різних карт, планів і профілів;

 займається розв’язанням наукових і науково-технічних задач; 

 забезпечує потреби оборони країни.